Yourth

jouw studio voor adem, beweging en welzijn

Belzeelsestraat 24 - 9940 Belzele/Evergem

Algemene voorwaarden / factuurvoorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling indien de annulatie meer dan 24 uur voor de start van de activiteit plaats vindt. Indien de annulatie of verbreking minder dan 24 uur voor de activiteit plaats vindt, dan is de klant aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 6

Inschrijvingen

Schrijf tijdig in. Inschrijven kan via e-mail info@yourth.be of via de site www.yourth.be

Je inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is geregistreerd op reknr BE10 6528 5204 9904 van Yourth. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van registratie van de betalingen.

Na de start van de activiteit is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed, welke ook de reden is.

Tarieven

Lessen

10 - beurtenkaart : €100

16 - beurtenkaart : €155

Proefles : €5

Losse les : €12

Trimesterabonnement

een abonnement geeft je recht op 1 les /week gedurende het hele trimester

Kinderen : €112

Volwassenen : €130

Workshops / evenementen

zoals aangegeven bij het evenement

Voorwaarden beurtenkaarten

De beurtenkaarten zijn 6 maanden geldig en kunnen gebruikt worden door het hele gezin en voor alle wekelijkse lessen.

Onder geen enkele voorwaarde zijn de beurtenkaarten terugbetaalbaar.

Voor verdere vragen of een offerte op maat, Neem contact met ons op.